Zdravko Dren

Podporni organizmi

Projekt EIP 16.5 – Podporni organizmi: »Ohranjanje skrivališč in bivališč podpornih organizmov za zagotavljanje vrstne pestrosti, ekosistemskih storitev, varovanja naravnih virov in izboljšanja potenciala kmetijskih zemljišč, v luči prilagajanja prihajajočih podnebnih sprememb«

Vodilni partner: 2Dom, d.o.o., so.p.

Projektni partnerji:

Kmetije iz različnih slovenskih regij:

Trajanje projekta: maj 2022 – maj 2025

Namen projekta

Poglavitni namen projekta je prispevati k varstvu biotske raznovrstnosti na vseh ravneh (ekosistemski, vrstni in genetski), h krepitvi ekosistemskih storitev podpornih organizmov kot tudi habitatov ter zagotovitev večjega varstva biotske raznolikosti, ki poleg ohranjanja narave nudi kmetom različne koristi in posledično poveča njihovo ekonomsko varnost. Namen projekta je tudi razvijati smernice gospodarjenja na kmetijskih gospodarstvih za ohranitev in vzdrževanje biotsko in proizvodno raznovrstnih kmetijskih površin oz. območij s prisotnostjo podpornih – za kmetijstvo koristnih organizmov. 

Cilji projekta:

  • Ohranitev, vzdrževanje in obogatitev različnih habitatnih tipov, ki predstavljajo skrivališča in bivališča podpornih organizmov.
  • Umeščanje novih skrivališč in bivališč podpornih organizmov, s ciljem izboljšanja potencialov kmetijskih proizvodov.
  • Večja biotska raznovrstnost na genetski, vrstni, ekosistemski ter ekonomski ravni.
  • Povečanje ozaveščenosti kmetov, kmetijskih svetovalcev in drugih deležnikov o pomenu skrivališč in bivališč podpornih organizmov za ohranjanje habitatov in vrstne pestrosti.
  • Predstavitev dobrih praks, ki bi lahko služile spremembi sistema kmetijskih subvencij.

Pričakovani rezultati:

  • Usmeritve za trajnostno vzdrževanje in vnovično vzpostavitev habitatnih tipov – bivališč in skrivališč podpornih organizmov.
  • Pregled podpornih organizmov ter njihovih bivališč in skrivališč.
  • Večja ozaveščenost različnih javnosti o pomenu podpornih organizmov za trajnostno kmetovanje
  • Izboljšano stanje habitatov, pomembnih za podporne organizme in posledično biotsko raznolikost.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja,  vrednost sofinanciranja znaša 248.951,34 €. Projekt se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, 5. javnega razpisa za podukrep 16.5. Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam za projekte EIP. Več informacij: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Program razvoja podeželja RS.

Dodaj odgovor

Top